เกี่ยวกับเรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประวัติ

การใช้น้ำของมนุษย์ในโลกเริ่มตั้งแต่เมื่อใดไม่มีหลักฐานบันทึกไว้ แต่ที่แน่นอนคือเริ่มต้นจากประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่แห้งแล้ง การนำน้ำบาดาลมาใช้ประโยชน์

  • การพัฒนาน้ำบาดาลภายในประเทศ
  • การเจาะบ่อน้ำบาดาลระดับลึกในประเทศไทย
  • โครงการสำรวจน้ำบาดาล

พันธกิจ

01
พัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟู

สำรวจ ประเมินศักยภาพ พัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างสมดุลและยั่งยืน

02
ควบคุมการประกอบกิจการ

กำกับ ควบคุม การประกอบกิจการน้ำบาดาลรวมทั้งปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม

03
สร้างขีดความสามารถ

เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร พัฒนาระบบ กลไก ฐานข้อมูลใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล

04
สร้างความร่วมมือ

บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

วิสัยทัศน์ (Vision)

"มุ่งสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล เชิงพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงด้านน้ำและการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ภายในปี 2575”